.

 

ZWROTY


ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

 • W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru klient może złożyć
  sprzedawcy oświadczenie o zwrocie towaru .
 • Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
  Klient:
  zobowiązuje się do wysłania towaru do sprzedawcy, nie później niż w terminie 30 dni
  kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony
  na adres  podany przez sprzedawcę , który zobowiązuje się, nie później niż w
  terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez sprzedawcę zwrócić klientowi cenę produktu.
  sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami.
 • Oświadczenie o zwrocie można złożyć na FORMULARZU KONTAKTOWYM LUB NAPISAĆ NA MEILA ZoneKontaktInfo@gmail.com . sprzedawca przewiduje
  możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu,
  o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 • Klient ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy.
 • Zwroty odesłane na adres sprzedawcy utylizowane są po upływie 30 dni od daty odebrania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • W celu ułatwienia klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego sprzedawca
  przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością  z tytułu rękojmi za
  wady nabytego przez klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez klienta za
  pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: ZoneKontaktInfo@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy
  . W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji sprzedawca
  ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.
 • Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony
  internetowej sprzedawcy uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości
  e-mail na adres: ZoneKontaktInfo@gmail.com bądź poprzez formularz kontaktowy.
 • Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez sprzedawcy usługi
  sprzedaży. Reklamacja może zostać złożona przez klienta za pośrednictwem wiadomości
  e-mail na adres: ZoneKontaktInfo@gmail.com bądź poprzez formularz kontaktowy.
 • Zgłoszenie klienta powinno zawierać dane adresowe klienta, imię i nazwisko klienta, a także
  dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem
  zgłoszenia.
 • sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
  daty jego otrzymania.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące płatności powinny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu
  za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego
  przekazywane są środki pieniężne