Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest zone.sklep.pl operator internetowej platformy
pośrednictwa sprzedaży dostępnego pod adresem zone.sklep.pl
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane
kontaktowe: adres e-mail: ZoneKontaktInfo@gmail.com

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami
dokonywanymi przez Ciebie w zone.sklep.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
osobowych przez
 zone.sklep.pl ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej
z Tobą, w tym do:
● umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z
zone.sklep.pl , w tym dokonywania pośrednictwa handlowego oraz wynikających z
tegoż transakcji.
● zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi
Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
● realizacji umów zawartych w ramach umowy pośrednictwa
● obsługi reklamacji w zone.sklep.pl , gdy złożysz taką reklamację;
● obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
● kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów
podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu zone.sklep.pl , którym jest:
● monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej
np. wyszukiwanie słów kluczowych, przeglądanie oferty oraz zarządzanie Twoją
aktywnością w zone.sklep.pl

.● dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,
dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w zależności od Twoich
preferencji zakupowych;
● prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego własnych usług.
● kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą – przez e-mail oraz telefon;
● wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
● zapewnienie obsługi usług płatniczych;
● zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych zone.sklep.pl oraz
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
● monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np.
wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz
zone.sklep.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy pośrednictwa
handlowego poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i
potrzeb odwiedzających;
● prowadzenie badań i analiz w zone.sklep.pl , między innymi pod kątem
funkcjonalności tej platformy; poprawy działania usług czy oszacowania głównych
zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
● obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika
oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z
wykonaniem umowy;
● organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w
których możesz wziąć udział;
● windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i
mediacyjnych;
● prowadzenie analiz statystycznych;
● przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
● zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji
mobilnych;
● organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i
wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
● adres e-mail, hasło, pełny adres korespondencyjny,
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli
zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz zawierać umów w ramach
zone.sklep.pl
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie
Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec zone.sklep w zakresie przetwarzanych
danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
● w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
● w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane przez zone.sklep.pl; cofniesz swoją zgodę na
przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje
dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane
w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
● w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje
dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na
okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub
dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
● w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa
się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to
odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich
danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
● przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony
przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
● Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na zone.sklep.pl
oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które
zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub
audytowe, wspomagają obsługę użytkowników zone.sklep.pl , wspierają promocję ofert,
współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe
organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a
także po jej zakończeniu w celach:
● dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
● wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych

● zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
● statystycznych i archiwizacyjnych,
● maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w
których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres
rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania
danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zone.sklep.pl
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez
organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC
w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne
ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Twoje dane adresowe
zostaną przekazane do podmiotów poza UE, z którymi za pośrednictwem zone.sklep.pl
zawierasz umowę. Na indywidualną prośbę możemy przekazać pełne dane podmiotu, który
realizował umowę.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w
podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez zone.sklep.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych
(również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych
informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań.

Zgoda na otrzymywanie newslettera

1.1. Podając swój adres e-mail w celu zapisania się do newslettera, użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail w celu otrzymywania informacji handlowych, promocyjnych, marketingowych oraz innych materiałów reklamowych od zone.sklep.pl poprzez wiadomości e-mail.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Online Store Daniel Wrześniewski.

1.3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając w odpowiedni link dostępny w każdej otrzymanej wiadomości e-mail.

1.4. Adres e-mail użytkownika będzie przechowywany do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

1.5. Wszelkie dane osobowe zbierane w ramach subskrypcji newslettera są chronione zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie .